Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Nämnder (18 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valutskott
Kommunstyrelse
Kommunalråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond
Individ- och familjenämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljönämnd
Omsorgsnämnd
Kommunrevision
Valnämnd
Krisledningsnämnd
Överförmyndarnämnd