Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Nämnder (22 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valutskott
Kommunstyrelse
Kommunalråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond
Fritidsnämnden
Individ- och familjenämnd
Kommunrevision
Krisledningsnämnd
Kulturnämnd
Miljönämnd
Omsorgsnämnd
Räddningsnämnd
Teknik- och servicenämnd (tillika trafiknämnd)
Stadsbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunalt pensionärsråd
Tillgänglighetsrådet